Regulamin

Regulamin wypożyczalni rowerów

 1. Wypożyczane rowery oraz sprzęt są własnością karnijsie – prowadzona w ramach działalności gospodarczej Mariola Nowaczyk
 2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w Grywałdzie ul. Lipowa 45, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 09:00-20:00. Zwrot rowerów najpóźniej do godziny 20:30.
 3. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.
 4. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 507-423-490. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
 5. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować on-line lub telefonicznie (co najmniej na jeden dzień przed realizacją) w przypadku rezerwacji dobowej lub dowozu do Klienta.
 6. Dowóz do klienta w obrębie do 30 km (w jedną stronę) jest gratis, dowóz powyżej 30km będzie liczony według cennika.
 7. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
 8. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 9. Aby wypożyczyć rower należy:
  • Przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem (prawo jazdy lub paszport)
  • Być osobą pełnoletnią i trzeźwą
  • Podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
  • Wnieść opłatę za wypożyczenie roweru według cennika.
 10. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 11. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
 12. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.
 13. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję, a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić wypożyczalni.
 14. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję, a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić wypożyczalni.
 15. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni.
 16. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Rowerów z tytułu wypadków poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego.
 18. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 19. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
 20. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 21. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2021r.
 22. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem
  • Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim
  • Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki
  • Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części
  • Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego.
  • Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu
  • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wypożyczalnie karnijsie prowadzona w ramach działalności gospodarczej Mariola Nowaczyk zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 23. Wypożyczalnia rowerów karnijsie – prowadzona w ramach działalności gospodarczej Mariola Nowaczyk jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. Przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.


RODO

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do wypożyczenia roweru oraz innego sprzętu jest firma Mariola Nowaczyk Grywałd ul. Lipowa 45 34-450 Krościenko nad Dunajcem NIP 7352895689 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla prowadzonych usług zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Godziny otwarcia:

7 dni w tygodniu:
09:00-20:00

+48 507 423 490

biuro@karnijsie.com.pl

Copyright © 2023 karnijsie. All rights reserved.